ไส้กรอกอีสานพันธ์ุแท้

เครื่องถึงใจ อร่อยเต็มคำ แซ่บ! สไตล์อีสานแท้ๆ ▪️ ไส้กรอกอีสาน (ฮอทดอก) ▪️ ไส้กรอกอีสาน (บอล)

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร