ไส้กรอกนมวนิลา

เนื้อเด้งๆ อร่อยถึงใจ หอมกลิ่นวนิลา ทานได้ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ ต้องลอง! แพ็ค 13 ชิ้น / 500 g.

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร