ไส้กรอกเบรคฟัส

ไส้กรอกไก่ เนื้อแน่น..เด้ง คอลลาเจนหนังกรอบ หอมกลิ่นเครื่องเทศเยอรมัน อร่อย มีโปรตีนสูง! มาสัมผัสความอร่อย...ได้แล้ว วันนี้!

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร