ปูอัด ฟาร์มสุข

อร่อย เนื้อดี กลิ่นหอม รสชาติเยี่ยม สินค้าเกรดพรีเมี่ยม วัตถุดิบคุณภาพ สด ใหม่ ถูกหลักอนามัย ที่คุณต้องลอง

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร