ไส้กรอกไก่กรอบ

ทอดกรอบๆ อร่อย ยิ่งกิน ยิ่งเพลิน สด ใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ที่คุณต้องลอง

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร