ซอสพริก ตราฟาร์มสุข

ช่วยเพิ่มสีสันให้อาหารน่ารับประทานมากขึ้น ไม่ว่าจะจิ้มเมนูของทอด ปิ้ง ย่าง ก็อร่อย สด ใหม่

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร