ไส้กรอกรมควันพรีเมี่ยม

หอม กรอบ อร่อย คุ้มค่า ถูกหลักอนามัย ▪️ รมควันพรีเมี่ยม อร่อย โปรโมชั่น 20 แถม 1 ชิ้น / 525 g. ▪️ คอกเทลรควันพรีเมี่ยม อร่อย 40 ชิ้น / 500 g.

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร