ไก่เส้น

"ไก่เส้น เยาวราช" เส้นใหญ่ เนื้อแน่น อร่อยถูกใจ ไม่ว่าจะเมนูไหนๆ ก็อร่อย นึ่ง ทอด ผัด ยำ

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร