ไส้กรอกหนังกรอบเหลือง

ไส้กรอกหนังกรอบเหลือง ปรับสูตรใหม่ ! อร่อยกว่าเดิม หนังกรอบ เด้ง กลิ่นหอม ต้องลอง

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร