สโมคกี้คอกเทล

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ มุ่งมั่นที่จะสร้างฝันในการเติมสุขให้โลกอิ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเยี่ยม

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ